SysInternals Suite 2018-04.26

SysInternals Suite 2018-04.26

SysInternals – 12,2MB – Freeware –
Sysinternals Suite, a full package of the very useful utilities from Mark Russinovich's well known tools. The Sysinternals Troubleshooting Utilities have been rolled up into a single Suite of tools. Enable or Disable SMB Protocol version 2.0 and 3.0, Server Message Blocks Protocol is the file sharing protocol used by default on Windows-based computers. SMB 2.0 and 3.0 are faster but can cause data corruption in databases on mapped network drives. The recommendation is to leave SMB 2.0 and/or 3.0 enabled.

Tổng quan

SysInternals Suite là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi SysInternals.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của SysInternals Suite là 2018-04.26, phát hành vào ngày 01/05/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007.

SysInternals Suite đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 12,2MB.

SysInternals Suite Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho SysInternals Suite!

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có SysInternals Suite cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản